"Southeast Asia one click away"

Menu

Congratulations!
Photo Contest Winner

 

The winning entry of Oh! Magazine's Issue 6 (November - December 2016) photo contest. The winning entry is featured in Oh! Magazine 6 and the winner receives a vouchers for movies at Major Cineplex Laos.

On the set: Villagers resist demolition of their homes

 Camera: Nikon D3100 

  Next Competition for Oh! 8 

Submission is ongoing, deadline on 20 of February 2017. Keep your entries coming!

ກະຕິກາງ່າຍໆ
ພາບທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາຕ້ອງແມ່ນພາບທີ່ດີເລີດ
 • ຮູບພາບທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນການເດີນທາງດ້ວຍສາຍການບິນລາວສະກາຍເວ

 • ຄວາມລະອຽດຂອງພາບ (150 dpi ຫລື 5MB ຂຶ້ນໄປ)

 • ສົ່ງມາທີ່ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • ຮູບທຸກໃບແມ່ນຊັບສິນ ແລະ ລິຂະສິດຂອງຜູ້ແຂ່ງຂັນ

 • ຜູ້ຊະນະເລີດຈະໄດ້ຮັບການຈັດພິມເຕັມໜ້າໃນ Oh! Magazine ແລະ ພິເສດປີ້
  ເຮືອບິນໄປກັບຂອງສາຍການບິນລາວສະກາຍເວ.

  Competition guidelines
Photographs should be:
 • Theme - Fly high with Lao Skyway
 • High Resolution (150 dpi - 5MB or above)
 • Submit to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Exclusive property of the entrant
 • Winners will be announced in Oh! Magazine, and prize from our sponsor. 

*ທ່ານສາມາດສົ່ງຮູບມາໄດ້ຫລັງອ່ານຈົບ, ປິດຮັບການປະກວດໃນທຸກທ້າຍເດືອນຄູ່ (20/02/2017), ຜູ້ຊະນະເລີດຈະປະກາດໃນຕົ້ນເດືອນມີຖຸນາ ແລະ ການປະກວດຄັ້ງຕໍ່ໄປກໍ່ເລີ່ມຕົ້ນອີກ
*Submission is ongoing, ends on 20 February 2017. Winner will be announced in late February. Watch out for the next competition!

  

 

ກະຕິກາເພື່ອສົ່ງຮູບຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນ:
ໃນສະບັບແມ່ນມີຄວາມພິເສດ, ພວກເຮົາຈະມີການແຂ່ງຂັນປະກວດຮູບພາບ, ຮູບໃດຖືກຈັດພິມແມ່ນຈະໄດ້ຈັດພິມເຕັມໜ້າໃນ Oh! Magazine ແລະ ລາງວັນຈາກສະໜັບສະໜູນ

ຮູບປະເພດໃດທີ່ຈະສົ່ງເຂົ້າມາແຂ່ງຂັນ:
ພວກເຮົາກຳລັງຄົ້ນຫາຮູບພາບແບບດີຈີຕໍທີ່ໂດດເດັ່ນຖ່າຍຂຶ້ນເພື່ອບັນທຶກຄວາມຊົງຈຳໃນໄລຍະເດີນທາງ. ແຕ່ເຖິງຍ່າງໃດກໍ່ດີອາດເວົ້າວ່າທຸກໆຮູບພາບທີ່ທ່ານຮູ້ສຶກວ່າປະທັບໃຈແລະພູມໃຈ, ຫຼືອາດເປັນທຸກຮູບພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານຜູ້ອ່ານວາລະສານພວກເຮົາຫຼາຍພັນຄົນທັງໃນລາວ ແລະ ທົ່ວໂລກມີຄວາມຮູ້ສືກວ່າ ໂອ້!

ຂໍ້ມູນໃດແດ່ທີ່ຕ້ອງສົ່ງມາພ້ອມຮູບພາບ:
ຄຳອະທິບາຍຮູບຕ້ອງສົ່ງມາພ້ອມກັບຮູບທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນແລະຕ້ອງປະກອບມີ:
ຫົວຂໍ້ຂອງຮູບພາບ
ສະຖານທີ່ໆຖ່າຍຮູບດັ່ງກ່າວ
ຊື່ຂອງຜູ້ຖ່າຍຮູບ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານອ່ານຢ່າງລະອຽດ:
ລາຍລະອຽດຮູບພາບທີ່ສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນ:
ຄວາມລະອຽດຊັດເຈັນຂອງຮູບພາບຍ່າງນ້ອຍຕ້ອງມີຂະໝາດ 150dpi:ຄວາມລະອຽດສາມາດຄິດໄລ່ໄດ້ໂດຍການຄູນລວງກ້ວາງກັບລວງສູງຂອງຮູບ. ຕົວຢ່າງ ຊ່າງພາບທີ່ຖ່າຍຮູບໂດຍກ້ອງຂະໝາດ6ລ້ານເມກາພິກເຊວ ຕັ້ງຄ່າລະອຽດສູງສຸດແລະຄຸນນະພາບສູງສຸດເຊິ່ງອາດໃຫ້ພາບຂະໝາດປະມານ 2832 ພີກເຊວຄູນ 2128 ພິກເຊວ, ເຊິ່ງຖືວ່າຮັບໄດ້ສຳລັບລະບຽບໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ (2832 x 2128 = 6 ລ້ານ).
ຮູບສົ່ງແຂ່ງຂັນຕ້ອງແມ່ນຮູບແບບ: JPEG, TIFF, RAW

ເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງໄດ້ຄືແນວໃດ:
ທ່ານສາມາດຮູບໄດ້ທັງໝົດບໍ່ເກີນ 3 ໃບ.
ສົ່ງຮູບທ່ານມາທີ່: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ພ້ອມທັງສົ່ງຊື່, ເບີຕິດຕໍ່ (ພ້ອມທັງລະຫັດປະເທດແລະລະຫັດເຂດ) ແລະ ອີເມວ.

ຮູບຂອງທ່ານຈະຖືກຕັດອອກຈາກການແຂ່ງຂັນໃນກໍລະນີ:
ເປັນຮູບພາບໂປ້ເປືອຍ, ສະແດງອກເຖິງຄວາມຮຸນແຮງ, ສັດທີ່ຖືກກັກຂັງໃນກົງ, ຜະລິດຕະພັນສິນຄ້າ, ຮູບຖ່າຍແບບຫຼືຮູບພາບທີ່ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນຫຼືສັດຕົກໃນສະພາບອັນຕະລາຍ ຫຼື ຮູບພາບທີ່ລະເມີດສິດຊ່າງຖ່າຍພາບຄົນອື່ນ ຫຼື ຂອງຜູ້ອື່ນ.
ຖ້າຫາກທ່ານເລືອກທີ່ຈະສົ່ງຮູບພາບທີ່ເປັນຮູບຜູ້ອື່ນໂດຍບໍ່ແມ່ນໂຕທ່ານເອງ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໃຫ້ສົ່ງພາບເຂົ້າແຂ່ງຂັນ ແລະ ສາມາດສະໜອງໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບທາງວາລະສານ ຈຳປາໂຮລີເດ ຖ້າຫາກມີການຮ້ອງຂໍ.

ຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນແລະການຕັດສິນ:

 1. ການຕັດສິນຂອງຄະນະກຳມະການຖືວ່າສິ້ນສຸດ
 2. ຮູບພາບຈະຖືກຄັດເລືອກໃນຮອບທຳອິດບົນພື້ນຖານແຫຼ່ງທີ່ມາແລະເງື່ອນໄຂເຕັກນິກທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນລະບຽບການແຂ່ງຂັນ.
 3. ຮອບຖັດໄປກໍ່ຈະບັນການຊຸ່ມເລືອກຮູບພາບ. ຮູບພາບທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນກໍ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງຖັດໄປ.
 4. ສຳລັບຮູບພາບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໃນແຕ່ລະຄັ້ງຈະຖືກຕີພີມໃນວາລະສານ Oh! Magazine ແລະ ຜູ້ຊະນະເລີດກໍ່ຈະໄດ້ຮັບວາລະສານທີ່ມີຮູບຂອງຕົນພ້ອມດ້ວຍລາງວັນທີ່ກຳນົດໄວ້.

ສິດຂອງທ່ານ:
ທ່ານຮັບປະກັນວ່າຮູບພາບທີ່ສົ່ງເຂົ້າປະກວດເປັນຮູບຂອງທ່ານເອງແລະບໍ່ໄດ້ລະເມີດສິດຂອງຜູ້ອື່ນແຕ່ຍ່າງໃດ. ໃນກໍລະນີມີການລະເມີດສິດ, ທາງວະລະສານຈຳປາຮໍລິເດແລະສາຍການບີນລາວຈະບໍ່ມີສ່ວນຮັບຜິດຊອບທາງກົດໝາຍຫຼືພັນທະໃດຕໍ່ກັບກໍລະນີນີ້.
ທ່ານຍັງຈະມີສິດສຳລັບຮູບພາບທີ່ທ່ານສົ່ງເຂົ້າແຂ່ງຂັນຮວມທັງກຳມະສິດຕໍ່ກັບຮູບພາບດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຍິນດີໃຫ້ມີການດັດແກ້ຫົວຂໍ້ແລະຄຳອະທິບາຍຮູບພາບເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຈ້ງຂຶ້ນ ແລະ ສັ້ນລົງ (ສະຖານທີ່, ວັນທີ, ຊື່ພາບຖ່າຍ)
ຮູບອາດມີການຕັດ, ດັດແກ້, ປັບປຸງຄວາມຊັດເຈນເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຖືກເງື່ອນໄຂການແຂ່ງຂັນ.
ຮູບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເງື່ອນໄຂການແຂ່ງຂັນຈະຖືກຄັດອອກ.

ໃນເມື່ອສົ່ງຮູບເຂົ້າແຂ່ງຂັນແລ້ວ, ທ່ານເຫັນດີ ແລະ ໃຫ້ສິດວາລະສານ Oh! Magazine ຢ່າງເຕັມສ່ວນນັບແຕ່ມື້ທຳອິດຈົນເຖິງຫົກເດືອນ, ເຖິງວ່າເງື່ອນໄຂຈະປ່ຽນແປງແນວໃດກໍ່ຕາມໃນການ:

 • ຕີພີມຮູບດັ່ງກ່າວໃນວາລະສານ Oh!
 • ລົງໃນເວັບໄຊ www.ohmag.la
 • ໂຄສະນາຮູບດັ່ງກ່າວເທິງໝ້າ facebook ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍອື່ນໆ
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ທ່ານອະນຸຍາດໃຫ້ສິດດັ່ງກ່າວ, ທາງວາລະສານ Oh! Magazine ຈະລະບຸຊື່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຮູບໃນຄຳອະທິບາຍທຸກຮູບພາບເຊັ່ນ "ຊື່ເຈົ້າຂອງຮູບຖ່າຍ" ແລະ ເວັບໄຊຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວຖ້າມີ.

Follow the few steps to submit your photograph.
Once you've submitted it, you will receive acknowledgement that you are an entrant in our competition.

WHAT KIND OF PHOTOGRAPH:

We are looking for a striking digital photo to celebrate special travel moments which make people feel "Oh!". Send us a photo that you are proud of, something that would interest our thousands of readers in Laos and all over the world.

WHAT TO INCLUDE:

 • Full name, email address and telephone number with area and country code. - Location around the world
 • Undertaking that the submission is an exclusive property of the entrant.
Read photo specifications carefully:
Photo resolution must be minimum 150 dpi:(5 MB or above)
(Resolution can be calculated by multiplying the pixel width of the image with the pixel height. For example, a photograph taken with a 6-megapixel camera set for the highest resolution and best quality produces images approximately 2832 pixels by 2128 pixels, which are acceptable under the rules (2832 x 2128 = 6 million)
Format: JPEG, TIFF, RAW

HOW TO ENTER

Maximum of 3 photos can be submitted.
Submission email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

PHOTOS WE WILL DISQUALIFY:

Photographs depicting nudity, violence, animals in captivity such as in cages, commercial products, fashion shots or photos that put any individual or animal in danger, or infringe on the rights of any other photographer or person.
If you choose to include people in your submission, you are responsible for obtaining the necessary releases from the individuals depicted, and must be able to provide copies of those releases to Oh! Magazine upon request.
The judges' decision will be final. Images will be judged in the first round on originality and the required technical standards. The second round will be at random. Non-winners from the random draw will be entered in the next competition. The winning photograph will be printed in following Oh! Magazine issue and the prize winner will receive a copy of the magazine along with the prize.

YOUR RIGHTS:

You agree that the photo submitted belongs to you and does not infringe any third-party copyrights. Herein Oh! Magazine will have no legal implications or obligations.You will retain all rights to any photograph you submit - including ownership. You agree that all titles and captions maybe edited for clarity and brevity (place, date, title of the photo). Photos may be cropped, edited, enhanced to ensure compliance. Photos that do not meet submission criteria will be rejected.

In submitting your photograph you agree in, and give Oh! Magazine full rights to, from day one until six months, no matter how conditions change, to:

 • Publish the photo in Oh! Magazine.
 • Publish online on www.ohmag.la
 • Promote photo on Facebook and other social media.
As conditions of this permission, Oh! Magazine shall credit all photographs with the caption "© Person's Name" the person's website, when available.

QUESTIONS:

ພາຍຫຼັງທ່ານສົ່ງຮູບແລ້ວ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຊາບວ່າທ່ານເປັນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນປະກວດຮູບພາບຂອງພວກເຮົາໃນຄັ້ງນີ້ແລ້ວ.
ຄຳຖາມສຳລັບລະບຽບການແຂ່ງຂັນສາມາດສົ່ງຖາມໄດ້ຕາມທີ່ຢູອີມຽວຕໍ່ໄປນີ້:

Inquiries about contest rules can be emailed to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

You're intested

Follow us